როგორი აუზის გაკეთებაა რეკომენდებული კერძო სახლში? – პროფესიონალების რჩევები

დღეს კერ­ძო სახ­ლი თუ სას­ტუმ­რო აუ­ზის გა­რე­შე წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია. 21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში ადა­მი­ა­ნი სტრე­სუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის­გან თა­ვის და­საღ­წე­ვად სა­ცხოვ­რე­ბელ თუ და­სას­ვე­ნე­ბელ გა­რე­მო­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რად ცდი­ლობს, შე­იქ­მნას კომ­ფორ­ტი. ამის კარ­გი სა­შუ­ა­ლე­ბა კი სა­ცუ­რაო აუ­ზია, რო­მე­ლიც დღეს ვი­ზუ­ა­ლუ­რი და ფუნ­ქცი­უ­რი მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა.

იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ გეგ­მავთ სა­ცუ­რაო აუ­ზის მშე­ნებ­ლო­ბას, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია წი­ნას­წარ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ რჩე­ვე­ბი, რო­მელ­საც კომ­პა­ნია „აკ­ვა­ლა­ი­ნის“ გუნ­დი გთა­ვა­ზობთ. კომ­პა­ნია 2006 წლი­დან ოპე­რი­რებს ბა­ზარ­ზე. ამ დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში უამ­რა­ვი პრო­ექ­ტი აქვს შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი, რო­გორც კერ­ძო, ისე კო­მერ­ცი­ულ სეგ­მენ­ტში.

რო­გორც „აკ­ვა­ლა­ი­ნის“ წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი გან­მარ­ტავს, აუ­ზის ძი­რი­თა­დი ტი­პე­ბი­დან აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია სა­ცუ­რაო აუზი გა­და­დი­ნე­ბით და სკი­მე­რით. ორი­ვე ტი­პის აუზ­ში ქვე­ტი­პე­ბიც გა­მო­ი­ყო­ფა. აუ­ზის ტი­პის გან­სა­ზღვრის დროს მომ­ხმა­რე­ბელ­მა უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს: აუ­ზის ზომა, დატ­ვირ­თვის დონე, გა­მო­ყე­ნე­ბის ინ­ტენ­სი­ვო­ბა, ბი­უ­ჯე­ტი, მოვ­ლის სპე­ცი­ფი­კა და სხვა სა­კი­თხე­ბი.

სკი­მე­რუ­ლი აუზი

ეს გახ­ლავთ აუ­ზის ყვე­ლა­ზე მარ­ტი­ვი და ბი­უ­ჯე­ტუ­რი ვერ­სია.

სკი­მე­რი წყლის მიმ­ღე­ბი მო­წყო­ბი­ლო­ბაა, რო­მე­ლიც წყლის ფილტრა­ცი­ის სის­ტე­მა­შია ჩარ­თუ­ლი.

დღეს კერ­ძო სახ­ლი თუ სას­ტუმ­რო აუ­ზის გა­რე­შე წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია. 21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში ადა­მი­ა­ნი სტრე­სუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის­გან თა­ვის და­საღ­წე­ვად სა­ცხოვ­რე­ბელ თუ და­სას­ვე­ნე­ბელ გა­რე­მო­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რად ცდი­ლობს, შე­იქ­მნას კომ­ფორ­ტი. ამის კარ­გი სა­შუ­ა­ლე­ბა კი სა­ცუ­რაო აუ­ზია, რო­მე­ლიც დღეს ვი­ზუ­ა­ლუ­რი და ფუნ­ქცი­უ­რი მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა.

იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ გეგ­მავთ სა­ცუ­რაო აუ­ზის მშე­ნებ­ლო­ბას, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია წი­ნას­წარ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ რჩე­ვე­ბი, რო­მელ­საც კომ­პა­ნია „აკ­ვა­ლა­ი­ნის“ გუნ­დი გთა­ვა­ზობთ. კომ­პა­ნია 2006 წლი­დან ოპე­რი­რებს ბა­ზარ­ზე. ამ დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში უამ­რა­ვი პრო­ექ­ტი აქვს შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი, რო­გორც კერ­ძო, ისე კო­მერ­ცი­ულ სეგ­მენ­ტში.

რო­გორც „აკ­ვა­ლა­ი­ნის“ წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი გან­მარ­ტავს, აუ­ზის ძი­რი­თა­დი ტი­პე­ბი­დან აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია სა­ცუ­რაო აუზი გა­და­დი­ნე­ბით და სკი­მე­რით. ორი­ვე ტი­პის აუზ­ში ქვე­ტი­პე­ბიც გა­მო­ი­ყო­ფა. აუ­ზის ტი­პის გან­სა­ზღვრის დროს მომ­ხმა­რე­ბელ­მა უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს: აუ­ზის ზომა, დატ­ვირ­თვის დონე, გა­მო­ყე­ნე­ბის ინ­ტენ­სი­ვო­ბა, ბი­უ­ჯე­ტი, მოვ­ლის სპე­ცი­ფი­კა და სხვა სა­კი­თხე­ბი.

სკი­მე­რულ აუზ­ში წყლის და ბორ­ტის ნიშ­ნუ­ლე­ბი ერ­თმა­ნე­თის­გან რამ­დე­ნი­მე სმ-ით არის და­შო­რე­ბუ­ლი. სტან­დარ­ტულ შემ­თხვე­ვა­ში ეს სხვა­ო­ბა 10-12 სმ-ია. თუმ­ცა არ­სე­ბობს ე.წ. mirror სკი­მე­რი, რომ­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბის შემ­თხვე­ვა­შიც წყლის დონე ფაქ­ტობ­რი­ვად ბორ­ტის დო­ნეს უს­წორ­დე­ბა.

წყლის გა­სუფ­თა­ვე­ბა შემ­დეგ­ნა­ი­რად ხდე­ბა: სკი­მერ­ში გა­და­დის და­ბინ­ძუ­რე­ბუ­ლი წყა­ლი, იფილტრე­ბა და შემ­დეგ ჯე­ტე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით უკან აუზ­ში ბრუნ­დე­ბა.

აუზი გა­და­დი­ნე­ბით

აუზი გა­და­დი­ნე­ბით ეწო­დე­ბა აუზს, რო­მელ­შიც წყლის და ბორ­ტის ნიშ­ნუ­ლე­ბი ერთ დო­ნე­ზეა. აუ­ზის გარ­შე­მო გან­თავ­სე­ბუ­ლია არხი, რომ­ლებ­საც გა­და­დი­ნე­ბის ღარი ეწო­დე­ბა და მას­ში წყა­ლი მუდ­მი­ვად გა­და­ე­დი­ნე­ბა. ამ ტი­პის აუ­ზის­თვის გა­და­დი­ნე­ბის ღა­რის მონ­ტაჟ­თან ერ­თად სა­ჭი­როა დამ­ხმა­რე რე­ზერ­ვუ­ა­რის მო­წყო­ბა ტექ­ნი­კურ სივ­რცე­ში.

წყა­ლი სა­ფილტრა­ციო სის­ტე­მა­ში სწო­რედ გა­და­დი­ნე­ბის ღა­რის სა­შუ­ა­ლე­ბით ხდე­ბა.

ასე­თი ტი­პის აუ­ზის გა­კე­თე­ბას სკი­მე­რულ­თან შე­და­რე­ბით მეტი თან­ხა სჭირ­დე­ბა, თუმ­ცა აუ­ზის ვი­ზუ­ა­ლი და ფილტრა­ცი­ის ხა­რის­ხი ამ და­ნა­ხარ­ჯის გა­წე­ვად ღირს.

სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბით კო­მერ­ცი­უ­ლი და სპორ­ტუ­ლი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის აუ­ზე­ბი გა­და­დი­ნე­ბის ტი­პის უნდა იყოს.

აუზი ინ­ფი­ნი­ტი გა­და­დი­ნე­ბით

ინ­ფი­ნი­ტი გა­და­დი­ნე­ბით აუ­ზის ერთ-ერთი ქვე­ტი­პია, ერთ ან ორ მხა­რეს ვარ­დნით. მა­საც სჭირ­დე­ბა დამ­ხმა­რე რე­ზერ­ვუ­ა­რის მო­წყო­ბა. რო­გორც წესი, ინ­ფი­ნი­ტი აუ­ზე­ბი კეთ­დე­ბა ისეთ ად­გი­ლებ­ში, სა­დაც აუ­ზის მიმ­დე­ბა­რედ ბუ­ნე­ბის ლა­მა­ზი ხე­დია.

მო­პირ­კე­თე­ბა

მო­პირ­კე­თე­ბის 3 ძი­რი­თა­დი ტიპი არ­სე­ბობს: ფილა, მო­ზა­ი­კა და PVC მემ­ბრა­ნა. არ­სე­ბუ­ლი ვერ­სი­ე­ბი­დან ყვე­ლა­ზე ბი­უ­ჯე­ტუ­რი PVC მემ­ბრა­ნაა. ის სხვა­დას­ხვა მა­სა­ლის, მათ შო­რის, მო­ზა­ი­კის, ხის, ბე­ტო­ნის იმი­ტა­ცი­ას ქმნის. ბოლო პე­რი­ოდ­ში კი გან­სა­კუთ­რე­ბით აქ­ტუ­ა­ლუ­რი გახ­და 3D დი­ზა­ი­ნი. PVC მემ­ბრა­ნე­ბი მთლი­ან აუზ­ზე ერ­თი­ა­ნად ეკ­ვრე­ბა, ის ყინ­ვა­ში არ ზი­ან­დე­ბა. ასე­ვე, მარ­ტი­ვია მო­სავ­ლე­ლად.

რაც შე­ე­ხე­ბა ფი­ლას და მო­ზა­ი­კას, ის კლა­სი­კაა და არას­დროს კარ­გავს აქ­ტუ­ა­ლო­ბას. მო­ზა­ი­კა მო­პირ­კე­თე­ბის ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი ვერ­სი­აა და მისი მოვ­ლაც საკ­მა­ოდ სპე­ცი­ფი­კუ­რია.

ბოლო პე­რი­ოდ­ში აქ­ტუ­ა­ლუ­რი გახ­და შე­რე­უ­ლი პიგმენ­ტის მქო­ნე მო­ზა­ი­კა და ფილა, რო­მელ­თა გა­მო­ყე­ნე­ბა რო­გორც აუზ­ში, ასე­ვე მის გარ­შე­მო ტე­რი­ტო­რი­ა­ზეა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

მო­ზა­ი­კით ან ფი­ლით მო­პირ­კე­თე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია აუ­ზის ჯამი უნაკ­ლოდ იყოს შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი.

აუ­ზის სიღ­რმე

აუ­ზის სიღ­რმე მომ­ხმა­რე­ბელ­მა უნდა გა­და­წყვი­ტოს მისი სურ­ვი­ლე­ბი­სა და მო­თხოვ­ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად. თუმ­ცა, ზო­გა­დად, სტან­დარ­ტუ­ლი სიღ­რმეა 150 სმ. სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე სა­სურ­ვე­ლია აუზ­ში წყა­ლი გუ­ლის­ფიც­რამ­დე ფა­რავ­დეს ადა­მი­ანს. უფრო ღრმა გარ­კვე­ულ ეტაპ­ზე დის­კომ­ფორ­ტის შემ­ქმნე­ლია.

დამ­კვე­თის სურ­ვი­ლი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე შე­საძ­ლე­ბე­ლია აუზი გა­კეთ­დეს დახ­რით, ან მას­ში მო­ე­წყოს „სა­ჭყუმ­პა­ლაო“.

გა­ნა­თე­ბა

თა­ნა­მედ­რო­ვე აუ­ზებ­ში LED გა­ნა­თე­ბა გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა, რო­მე­ლიც არის უსაფრ­თხო და ენერ­გო­ე­ფექ­ტუ­რი. LED გა­ნა­თე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია იყოს თეთ­რი ან რამ­დე­ნი­მე ფე­რის. ამ შემ­თხვე­ვა­ში მომ­ხმა­რე­ბელს მარ­თვის პულ­ტის სა­შუ­ა­ლე­ბით მარ­ტი­ვად შე­უძ­ლია სურ­ვი­ლის მი­ხედ­ვით ცვა­ლოს ისი­ნი. სა­ცუ­რაო აუზ­ში სა­ნა­თე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლია მის ზო­მა­ზე.

დამ­ხმა­რე ატ­რაქ­ცი­ო­ნე­ბი

აუ­ზის გა­კე­თე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია გე­ი­ზე­რით, რო­მე­ლიც სა­ჰა­ე­რო ბუშ­ტუ­კე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით სა­მა­სა­ჟე ეფექტს ქმნის. ასე­ვე, არ­სე­ბობს სა­მა­სა­ჟე ჯე­ტე­ბი, ჩანჩქე­რი, უკუ­დი­ნე­ბა და სხვა. „აკ­ვა­ლა­ინ­ში“ დამ­ხმა­რე ატ­რაქ­ცი­ო­ნე­ბის დიდი არ­ჩე­ვა­ნია, რაც მომ­ხმა­რებ­ლის სურ­ვი­ლე­ბის სრუ­ლად გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას იძ­ლე­ვა. არ­ჩე­ვის დროს კი მომ­ხმა­რებ­ლის კონ­კრე­ტუ­ლი მო­თხოვ­ნე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა ხდე­ბა.

აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი

აუ­ზის ძი­რი­თა­დი აქ­სე­სუ­ა­რია კიბე, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა გა­კეთ­დეს უჟან­გა­ვი ფო­ლა­დის ან რო­მა­უ­ლი სტი­ლის. რო­მა­უ­ლი სტი­ლის კი­ბის შეს­რუ­ლე­ბა გა­მო­ირ­ჩე­ვა მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი დი­ზა­ი­ნით და მისი შე­მად­გე­ნე­ლი ნა­წი­ლი შე­იძ­ლე­ბა იყოს ჩა­მო­საჯ­დო­მი, შეზ­ლონ­გე­ბის­თვის გან­კუთ­ვნი­ლი სივ­რცე და სხვა.

მას შემ­დეგ, რაც აუ­ზის თქვენ­თვის სა­სურ­ველ ტიპ­სა და სხვა მა­ხა­სი­ა­თებ­ლებს შე­არ­ჩევთ, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ თი­თო­ე­უ­ლი დე­ტა­ლი არ­ქი­ტექ­ტორ­თან გა­ი­ა­როთ, წი­ნას­წარ მომ­ზად­დეს პრო­ექ­ტი და მხო­ლოდ ამის შემ­დეგ და­ი­წყოს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის გუნ­დმა მუ­შა­ო­ბა. „აკ­ვა­ლა­ინ­ში“ შეკ­ვე­თის შემ­თხვე­ვა­ში აუ­ზის ჩა­ბა­რე­ბის ვადა 3 კვი­რი­დან იწყე­ბა.