უკან დაბრუნების პოლიტიკა

ვებ-გვერდიდან new.aqualine.ge არასწორად/შეცდომით შესრულებული ტრანზაქციის შემთხვევაში, უნდა დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო ელ-ფოსტაზე, გვატყობინებთ დაუსრულებელი ან არასწორად შესრულებული ოპერაციის შესახებ და გვაწვდით შემდეგ ინფორმაციას:

აბონენტის სახელს, გვარს და ნომერს; ოპერაციის განხორციელების თარიღს; ჩარიცხული თანხის ოდენობას; აღნიშნული წერილის საფუძველზე, ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას გადახდილი თანხის დაბრუნების შესახებ. მყიდველი უფლებამოსილია მოითხოვოს თანხის უკან დაბრუნება იმ შემთხვევაში თუ:

არ მიუღია შეძენილი პროდუქტი თანხის გადახდიდან მიტანის სერვისით მითითებული ვადებში
შეძენილი პროდუქტი განსხვავდება ვებგვერდზე განთავსებული/აღწერილი პროდუქტისგან.
პროდუქტი დაზიანებულია.
თანხის დაბრუნება მოდხება შეძენიდან მე-3 – ე დღეს.

პროდუქტის გადაცვლა , პროდუქტის მიწოდებიდან 3 დღის ვადაში არის ხელმისაწვდომი , თუკი პროდუქტი ინარჩუნებს პირვანდელ სახეს და იგი იმყოფება ისეთივე მდგომარეობაში როგორშიც კურიერმა გადმოგცათ.